Press

Dr. Joseph Lin featured on a Chinese only radio: AM1300

kazn_am

约瑟夫·林博士在中国的唯一无线功能: AM1300
Yuēsèfū·lín bóshì zài zhōngguó de wéiyī wúxiàn gōngnéng: AM1300

Please listen to Dr. Lin’s ad here:

请听林博士的广告在这里:
Qǐng tīng lín bóshì dì guǎnggào zài zhèlǐ:

如有任何问题拨打
Rú yǒu rènhé wèntí bōdǎ: 626-653-9395